DES.340-P5H

Deks WPC Macizo: Caribean Teak Sv 19×140 mm